catharism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catharism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catharism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catharism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • catharism

    Similar:

    albigensianism: a Christian movement considered to be a medieval descendant of Manichaeism in southern France in the 12th and 13th centuries; characterized by dualism (asserted the coexistence of two mutually opposed principles, one good and one evil); was exterminated for heresy during the Inquisition

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).