caterpiliarophthalmia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caterpiliarophthalmia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caterpiliarophthalmia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caterpiliarophthalmia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caterpiliarophthalmia

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm mắt nốt