catenarian curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catenarian curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catenarian curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catenarian curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catenarian curve

    * kỹ thuật

    đường chấm gạch