cat-lap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cat-lap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cat-lap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cat-lap.

Từ điển Anh Việt

 • cat-lap

  /'kætlæp/

  * danh từ

  nước trà loãng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cat-lap

  * kinh tế

  chè nhạt

  chè xấu