cat-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cat-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cat-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cat-fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cat-fish

    * kinh tế

    cá bò

    cá nheo

    cá sói