casually nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

casually nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm casually giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của casually.

Từ điển Anh Việt

 • casually

  * phó từ

  tình cờ, ngẫu nhiên

  thất thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • casually

  not methodically or according to plan

  he dealt with his course work casually

  in an unconcerned manner

  glanced casually at the headlines

  Synonyms: nonchalantly