casing-string sinking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

casing-string sinking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm casing-string sinking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của casing-string sinking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • casing-string sinking

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự hạ ống vách