casebound book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

casebound book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm casebound book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của casebound book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • casebound book

    * kỹ thuật

    sách bìa cứng