carthage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carthage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carthage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carthage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carthage

    an ancient city state on the north African coast near modern Tunis; founded by Phoenicians; destroyed and rebuilt by Romans; razed by Arabs in 697

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).