carry-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carry-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carry-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carry-on.

Từ điển Anh Việt

  • carry-on

    * danh từ

    sự ồn ào ầm ự