cardfile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cardfile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cardfile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cardfile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cardfile

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tập bìa