carbon-treated juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon-treated juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon-treated juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon-treated juice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbon-treated juice

    * kinh tế

    dịch ép được xử lý bằng than