cappice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cappice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cappice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cappice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cappice

    * kỹ thuật

    rầm ngang

    rầm nóc