caporal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caporal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caporal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caporal.

Từ điển Anh Việt

  • caporal

    * danh từ

    thuốc lá loại xoàng

    hạ sĩ