canorousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canorousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canorousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canorousness.

Từ điển Anh Việt

  • canorousness

    /kə'nɔ:rəsnis/

    * danh từ

    sự êm tai; tính du dương