canorously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canorously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canorously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canorously.

Từ điển Anh Việt

  • canorously

    xem canorous