cannonry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cannonry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cannonry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cannonry.

Từ điển Anh Việt

  • cannonry

    * danh từ

    một loạt pháo

    pháo binh