canniness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canniness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canniness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canniness.

Từ điển Anh Việt

  • canniness

    /'kæninis/

    * danh từ

    tính cẩn thận, tính dè dặt, tính thận trọng

    sự khôn ngoan, sự từng trải, sự lõi đời