cankerous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cankerous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cankerous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cankerous.

Từ điển Anh Việt

  • cankerous

    /'kæɳkərəs/

    * tính từ

    làm loét; làm thối mục

    đồi bại, bại hoại, xấu xa

Từ điển Anh Anh - Wordnet