cancrinite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cancrinite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cancrinite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cancrinite.

Từ điển Anh Việt

  • cancrinite

    * danh từ

    (khoáng chất) cancrinit