camelhair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camelhair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camelhair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camelhair.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • camelhair

    Similar:

    camel's hair: a soft tan cloth made with the hair of a camel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).