cameleer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cameleer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cameleer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cameleer.

Từ điển Anh Việt

  • cameleer

    /,kæmi'liə/

    * danh từ

    người chăn lạc đà