calycular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calycular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calycular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calycular.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • calycular

    relating to or resembling a calyculus

    Synonyms: calicular

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).