caloscypha fulgens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caloscypha fulgens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caloscypha fulgens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caloscypha fulgens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • caloscypha fulgens

    an early spring variety of discomycete with yellow to orange yellow lining of the cup

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).