call-loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-loan.

Từ điển Anh Việt

  • call-loan

    * danh từ

    tiền cho mượn trả lúc nào người cho mượn muốn