call-girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-girl.

Từ điển Anh Việt

  • call-girl

    /'kɔ:lgə:l/

    * danh từ

    gái điếm (thường hẹn bằng dây nói)