caliology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caliology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caliology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caliology.

Từ điển Anh Việt

  • caliology

    * danh từ

    khoa nghiên cứu tổ chim