caliolgy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caliolgy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caliolgy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caliolgy.

Từ điển Anh Việt

  • caliolgy

    /,kæli'ɔlədʤi/

    * danh từ

    khoa nghiên cứu tổ chim