calery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calery

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    cần tây