calendal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calendal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calendal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calendal.

Từ điển Anh Việt

  • calendal

    xem calends