calcuttan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcuttan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcuttan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcuttan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • calcuttan

    of or relating to or characteristic of Calcutta or its inhabitants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).