calculifragous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calculifragous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calculifragous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calculifragous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calculifragous

    * kỹ thuật

    y học:

    vỡ sỏi, nghiến sỏi