calcinosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcinosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcinosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcinosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calcinosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng ngấm vôi