calcicosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcicosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcicosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcicosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calcicosis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh bụi calci phổì