calcicosilicosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcicosilicosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcicosilicosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcicosilicosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calcicosilicosis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh phổi nhiễm bụi Ca-Si