calcicole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcicole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcicole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcicole.

Từ điển Anh Việt

  • calcicole

    * danh từ

    cây mọc trên đất vôi

    * tính từ

    mọc trên đất vôi