calcarea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcarea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcarea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcarea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calcarea

    * kỹ thuật

    vôi tôi