cacomelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cacomelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cacomelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cacomelia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cacomelia

    * kỹ thuật

    y học:

    dị dạng chi