cab-stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cab-stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cab-stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cab-stand.

Từ điển Anh Việt

  • cab-stand

    /'kæbstænd/

    * danh từ

    bến xe tắc xi; bến xe ngựa