bunyip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bunyip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bunyip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bunyip.

Từ điển Anh Việt

  • bunyip

    * danh từ

    con vật huyền thoại ở đầm lầy Ôxtrâylia