bullet-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bullet-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bullet-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bullet-proof.

Từ điển Anh Việt

  • bullet-proof

    /bulitpru:f/

    * tính từ

    ngăn được đạn, đạn bắn không thủng