bullet-mackerel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bullet-mackerel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bullet-mackerel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bullet-mackerel.

Từ điển Anh Việt

  • bullet-mackerel

    * danh từ

    (động vật) cá ngừ tròn