builder's zinc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

builder's zinc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm builder's zinc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của builder's zinc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • builder's zinc

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kẽm xây dựng