breuer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breuer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breuer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breuer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • breuer

    United States architect (born in Hungary) who was associated with the Bauhaus in the 1920's (1902-1981)

    Synonyms: Marcel Lajos Breuer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).