brawnily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brawnily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brawnily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brawnily.

Từ điển Anh Việt

  • brawnily

    xem brawny