brawlingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brawlingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brawlingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brawlingly.

Từ điển Anh Việt

  • brawlingly

    xem brawl