braque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braque.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • braque

    French painter who led the cubist movement (1882-1963)

    Synonyms: Georges Braque

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).