brackishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brackishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brackishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brackishness.

Từ điển Anh Việt

  • brackishness

    xem brackish

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brackishness

    the quality of being salty, as the saltiness of water