bottom-dwelling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom-dwelling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom-dwelling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom-dwelling.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bottom-dwelling

    of or relating to fish and marine life that dwell on the bottom of a body of water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).