bluishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bluishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bluishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bluishness.

Từ điển Anh Việt

  • bluishness

    xem bluish